O projekcie

Informujemy, że nastąpiła zmiana sposobu naboru wniosków w ramach PSF, która zaczęła obowiązywać od 13.05.2019 roku. Pełna informacja na ten temat jest dostępna pod adresem:

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509

Poniżej adres wzorów zaktualizowanych dokumentów PSF, które zaczną obowiązywać od 13.05.2019 roku:

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dokumenty_rekrutacyjne_podmiotowego_systemu_finansowania_obowiazujace_od_13_maja_2019_20190510

Zapraszamy do udziału w Projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”

Projekt „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” jest realizowany przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Istotą Projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną. Projekt umożliwia przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej, odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

GRUPA DOCELOWA I RODZAJE WSPARCIA W PROJEKCIE

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, prowadzące działalność na obszarze województwa śląskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej i różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:

 • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania:

 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:
  • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
  • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika grupy:

 • osób niepełnosprawnych o 10%,
 • osób 50+ o 10%,
 • osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

USŁUGI WYKLUCZONE Z DOFINANOWANIA W PROJEKCIE

W ramach Projektu nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:

 • polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych tj. rynku zakupów dokonywanych przez podmioty administracji publicznej z wykorzystaniem środków publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: PPP) oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo.
 • obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień,
 • dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2017 – 31.05.2023

NABÓR ROZPOCZYNAMY 2 PAŹDZIERNIKA 2017. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi w zakładce dokumenty do pobrania